elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
A+
A-
Czwartek 09.07.2020

Nabór na wolne stanowisko głównego księgowego -ZMIANA!

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Goleniowie

ogłasza nabór na stanowisko pracy

Główny księgowy

 

1.     Wymiar czasu pracy:  1/1 etat

2.     Rodzaj umowy: umowa o pracę

3.     Miejsce wykonywania: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Goleniowie,
        ul. Szarych Szeregów 14, 72-100 Goleniów

4.     Przewidywany termin zatrudnienia: 1 kwietnia 2019 r. * 1 marca 2019r.

5.     Niezbędne wymagania od osoby ubiegającej się  o zatrudnienie:

a)     jest obywatelem Unii Europejskiej bądź obywatelem innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych
        lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

b)     ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

c)     nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu,
        przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów
        lub za przestępstwo skarbowe,

d)     posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków
        głównego księgowego,

e)     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wolnym stanowisku,

f)      posiada nieposzlakowaną opinię,

g)     spełnia jeden z poniższych warunków:

       -ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające
        ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej
        3-letnią praktykę w księgowości ,

       - ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią
         praktykę w księgowości.

6.     Dodatkowe wymagania:

a)     znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,

b)     znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,

c)     znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,

d)     znajomość przepisów podatkowych,

e)     znajomość przepisów płacowych,

f)      znajomość przepisów ZUS i PFRON

g)     znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela,

h)     umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji, współpracy w zespole,

i)      znajomość programów Vulcan będzie dodatkowym atutem

7.  Podstawowy zakres obowiązków obejmuje między innymi:

a)     prowadzenie rachunkowości jednostki,

b)     wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

c)     dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

d)     dokonywanie wstępnej kontroli i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

e)     sporządzanie planów i sprawozdań finansowych jednostki.

f)      nadzór nad osobą naliczającą wynagrodzenia w programie płacowym VULCAN, rozliczanie składek ZUS

8. Wymagane dokumenty:

a)     list motywacyjny,

b)     życiorys – curriculum Vitae

c)     zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia,

d)     kserokopie świadectw pracy,

e)     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

f)     kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach, jeśli takie posiada

g)      referencje – jeżeli takowe posiada,

h)     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

i)     oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych

j)      oświadczenie o niekaralności (przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego
        lub umyślne przestępstwo skarbowe).

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie
przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Goleniowie  moich danych osobowych w zakresie
zawartym w niniejszym CV/liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji.
Przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem”.

 

Brak takiej klauzuli spowoduje, że Państwa CV nie zostanie rozpatrzone i zostanie usunięte.

 

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Goleniowie ul. Szarych Szeregów 14,
72-100 Goleniów osobiście lub za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem
do dnia 18 lutego 2019 r. do godz. 10:00 z dopiskiem:
"Nabór na stanowisko głównego księgowego w SP2".

Liczy się data wpływu dokumentów.

Dokumenty kandydatów, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert odbędzie się 18 lutego 2019 r. o godz. 11:00.

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami uzgodnione zostaną telefonicznie
w terminie nie później niż do dnia 19 lutego 2019r.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie www.bip.sp2.goleniow.pl

 

*Punkt nr 4 uzyskuje brzmienie: Przewidywany termin zatrudnienia: 1 marca 2019r. 
( data naniesienia zmiany 06.02.2019r.)

 

 

Jeśli wyrażają Państwo wolę, aby złożone przez Państwa CV/listy motywacyjne były wykorzystywane
przez administratora w kolejnych rekrutacjach, prosimy o zawarcie klauzuli o treści:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Podstawową nr 2
im. Henryka Sienkiewicza w Goleniowie ul. Szarych Szeregów 14, 72-100 Goleniów w zakresie wskazanym
w niniejszym CV/liście motywacyjnym przez okres 1 roku w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia kolejnych
rekrutacji prowadzonych przez tego pracodawcę. Przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody
w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem”.

 

Pani/Pana dane osobowe zamieszczone w CV oraz liście motywacyjnym będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie
(podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), jak również w celu przeprowadzenia
i rozstrzygnięcia przyszłych rekrutacji, jeżeli udzielą Państwo na to stosownej zgody
(podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 

Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Goleniowie  
jest Bartosz Kaniuk, z którym kontaktować się można pod adresem e-mail: iodo.szczecin@gmail.com.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, aż do czasu zakończenia procesu rekrutacji
(za wyjątkiem CV wybranego kandydata), chyba że udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych
również na potrzeby przyszłych rekrutacji, wówczas Państwa dane osobowe będą przechowywane,
przez okres 1 miesiąca od dnia przesłania CV.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

 

Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Informacje o artykule

Data utworzenia: 01.02.2019
Lista załączników: 3
Liczba wyświetleń: 755
Dodał: sc0158
Edytował: Administrator
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
21.02.2019
09:31:59
edycja
Administrator
Nabór na wolne stanowisko głównego księgowego -ZMIANA!
21.02.2019
09:31:44
edycja
Administrator
Nabór na wolne stanowisko głównego księgowego -ZMIANA!
21.02.2019
09:31:06
edycja
Administrator
Nabór na wolne stanowisko głównego księgowego -ZMIANA!
21.02.2019
09:30:35
edycja
Administrator
Nabór na wolne stanowisko głównego księgowego -ZMIANA!
21.02.2019
09:29:07
edycja
sc0158
Nabór na wolne stanowisko głównego księgowego -ZMIANA!
06.02.2019
14:30:04
edycja
sc0158
Nabór na wolne stanowisko głównego księgowego -ZMIANA!
06.02.2019
14:29:37
edycja
sc0158
Nabór na wolne stanowisko głównego księgowego -ZMIANA!
06.02.2019
14:04:06
edycja
sc0158
Nabór na wolne stanowisko głównego księgowego -ZMIANA!
01.02.2019
15:32:20
edycja
sc0158
Nabór na wolne stanowisko głównego księgowego
01.02.2019
15:00:52
edycja
sc0158
Nabór na wolne stanowisko głównego księgowego
01.02.2019
14:41:39
edycja
sc0158
Nabór na wolne stanowisko głównego księgowego
01.02.2019
14:40:14
edycja
sc0158
Nabór na wolne stanowisko głównego księgowego
01.02.2019
14:36:16
edycja
sc0158
Nabór na wolne stanowisko głównego księgowego
01.02.2019
14:34:51
edycja
sc0158
Nabór na wolne stanowisko głównego księgowego
01.02.2019
14:33:52
edycja
sc0158
Nabór na wolne stanowisko głównego księgowego
01.02.2019
14:32:59
edycja
sc0158
Nabór na wolne stanowisko głównego księgowego
01.02.2019
14:32:06
edycja
sc0158
Nabór na wolne stanowisko głównego księgowego
01.02.2019
14:29:42
edycja
sc0158
Nabór na wolne stanowisko głównego księgowego
01.02.2019
14:28:40
edycja
sc0158
Nabór na wolne stanowisko głównego księgowego
01.02.2019
13:10:53
dodanie
sc0158
Nabór na wolne stanowisko głównego księgowego