elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Poniedziałek 25.09.2023

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności


Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Goleniowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sp2.goleniow.bipdlaszkol.pl/

 

Data publikacji strony internetowej: 2018-01-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30.

 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Giniewska, adres e-mail: mginiewska@sp2.goleniow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 914182137. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

Wejścia do budynku znajdują się od ulic Szarych Szeregów (wejście główne) i Szkolnej (szatnia). Szkoła nie posiada w swojej infrastrukturze wind, a wszystkie korytarze i klatki schodowe są dostępne dla ruchu pieszego. Przy obu wejściach do budynku znajdują się pochylnie dla niepełnosprawnych. Szkoła posiada na swoim wewnętrznym parkingu jedno wydzielone miejsce dla osób niepełnosprawnych oraz jedną dostosowaną toaletę znajdującą się na parterze. Szkoła nie zapewnia pomocy tłumacza języka migowego. Osoby korzystające z pomocy psa przewodnika proszone są o wcześniejszą informację o planowanym przybyciu. Przebywanie osób z psem przewodnikiem na terenie szkoły nie może narażać uczniów i pracowników na niebezpieczeństwo ze strony zwierzęcia. jest jednocześnie szkoła, ze względu na bezpieczeństwo swoich uczniów zastrzega sobie wstęp dla osób z psem przewodnikiem tylko w czasie lekcji.

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

 

 https://sp2.goleniow.bipdlaszkol.pl/files/55/Raport_o_stanie_zapewnienia_dost%C4%99pno%C5%9Bci_podmiotu_publicznego_2021.pdf

 

Do pobrania również z sekcji załączniki.

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Goleniowie
Odpowiadający za treść: sc0158
Wprowadził informację: sc0158
Edytował informację: sc0158
Lista załączników: 1
Data wytworzenia informacji: 01.04.2020
Data udostępnienia informacji: 01.04.2020
Data ostatniej aktualizacji: 28.03.2022
Liczba wyświetleń: 1029
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
28.03.2022
15:30:51
edycja
sc0158
Deklaracja dostępności
26.03.2021
13:43:40
edycja
sc0158
Deklaracja dostępności
26.03.2021
13:42:51
edycja
sc0158
Deklaracja dostępności
01.04.2020
09:45:42
edycja
sc0158
Deklaracja dostępności
01.04.2020
09:45:24
edycja
sc0158
Deklaracja dostępności
01.04.2020
09:45:14
edycja
sc0158
Deklaracja dostępności
01.04.2020
09:43:21
edycja
sc0158
Deklaracja dostępności
01.04.2020
09:42:38
edycja
sc0158
Deklaracja dostępności
01.04.2020
09:42:16
edycja
sc0158
Deklaracja dostępności
01.04.2020
09:40:31
edycja
sc0158
Deklaracja dostępności
01.04.2020
09:36:16
dodanie
sc0158
Deklaracja dostępności