elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Poniedziałek 25.09.2023

Postępowanie skargowe

Postępowanie skargowe w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Goleniowie

Na podstawie:

 1. Ustawy z dn. 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r.,  poz. 235 ),
 2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r., Nr 5, poz.46)prowadzi się postępowanie skargowe w następujący sposób:
 • Skargi i wnioski przyjmuje dyrektor lub wicedyrektor szkoły codziennie w godzinach od 8:00 do 15:00.
 • Dokumentację z przyjęcia skarg i wniosków przechowuje się u  dyrektora.
 • Informacja o tematyce spraw wnoszonych przez interesantów do wicedyrektora jest przekazywana niezwłocznie dyrektorowi.
 • Po zarejestrowaniu skargi lub wniosku, dyrektor zleca sprawę do załatwienia właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej szkoły lub rozpatruje osobiście.
 • Rejestr skarg i wniosków obejmuje:
  datę wpływu skargi lub wniosku,
  imię i nazwisko zgłaszającego skargę lub wniosek, jego adres,
  przedmiot skargi lub wniosku,
  nazwisko pracownika odpowiedzialnego za załatwienie skargi lub wniosku,
  termin załatwienia skargi lub wniosku,
  sposób załatwienia skargi lub wniosku,
  uwagi.
 • Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub ustnie.
 • W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.
 • Przyjmujący skargi i wnioski potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący.
 • Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.
 • Jeżeli rozpatrzenie skargi lub wniosku wymaga uprzedniego zbadania i wyjaśnienia sprawy, organ właściwy do rozpatrzenia skargi lub wniosku zbiera niezbędne materiały. W tym celu może zwrócić się do innych organów o przekazanie niezbędnych materiałów i wyjaśnień.
 • Organ rozpatrujący skargę lub wniosek może, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, wydać polecenie lub podjąć inne stosowne środki, w celu usunięcia stwierdzonych uchybień oraz przyczyn ich powstawania.
 • Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, zgodnie z kolejnością ich wpłynięcia.
 • Od decyzji dyrektora szkoły służy odwołanie do Burmistrza Gminy Goleniów lub Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie.
   

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Goleniowie
Odpowiadający za treść: sc0158
Wprowadził informację: sc0158
Edytował informację: sc0158
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 11.02.2019
Data udostępnienia informacji: 11.02.2019
Data ostatniej aktualizacji: 11.02.2019
Liczba wyświetleń: 991
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
11.02.2019
14:06:04
edycja
sc0158
Postępowanie skargowe
11.02.2019
14:05:44
edycja
sc0158
Postępowanie skargowe
11.02.2019
14:05:06
edycja
sc0158
Postępowanie skargowe
11.02.2019
14:00:58
dodanie
sc0158
Postępowanie skargowe